کتاب پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS) نوشته جی پی. ورما با ترجمه آقای دکتر علی حسین ناصری منتشر شد! تلفن سفارش کتاب 02177525682 انتشارات علم و حرکت

کتاب پژوهش در ورزش ها (همراه با راه حل تحلیلی با استفاده از SPSS) نوشته جی پی. ورما با ترجمه آقای دکتر علی حسین ناصری منتشر شد! تلفن سفارش کتاب 02177525682 انتشارات علم و حرکت

اجرا و پشتیبانی: NikaIT