کتابهای آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی و همچنین رشد حرکتی در طول عمر تالیف کارل پی. گابارد ویراست سال 2022، با ترجمه آقای دکتر علی‌حسین ناصری از سوی انتشارات علم و حرکت چاپ و منتشر گردید. تلفن سفارش کتاب 77525681 انتشارات علم و حرکت

کتابهای آموزش غیرخطی و مدل مهارت‌های ورزشی و همچنین رشد حرکتی در طول عمر تالیف کارل پی. گابارد ویراست سال 2022، با ترجمه آقای دکتر علی‌حسین ناصری از سوی انتشارات علم و حرکت چاپ و منتشر گردید. تلفن سفارش کتاب 77525681 انتشارات علم و حرکت

اجرا و پشتیبانی: NikaIT