کتاب نهایتٍ تناسب اندام با تمرینات پلانک منتشر شد! تلفن سفارش کتاب 77525682 انتشارات علم و حرکت

کتاب نهایتٍ تناسب اندام با تمرینات پلانک منتشر شد! تلفن سفارش کتاب 77525682 انتشارات علم و حرکت

کتاب نهایتِ تنهاسب اندام با تمرینات پلانک دارای 101 نوع مختلف از پلانک است که میتواند برای اختصاصی کردن تمرین شما استفاده شود. به راحتی با اضافه کردن توپهای پایداریع گلایدرها و وزنه ها, میتوان سختی تمرینات تقویتی را افزایش داد. هر تمرین شامل نمایش تصاویر گام به گام, نشانگرهای عملکرد و بایدها و نبایدهای فرم است. تمرین پلانک با توالی کامل را میتوان برای هدف قرار دادن بخشهای ضعیف بدن و ایجاد قدرت استفاده کرد.

با تغییرات بیشمار از پلانکهای سنتی گرفته تا پلانکهای پهلو و پلانکهایی با استفاده از وزنه های آزاد و یا سطوح ناپایدار, کل تمرینها را میتوان در محدوده حرکات پلانک برنامه ریزی کرد!

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: پلانکهای کامل

فصل 2: پلانک پهلو

فصل 3: پلانک روی ساعد

فصل 4: پلانک پهلو روی ساعد

فصل5: پلانکهای روی توپهای تعادلی

فصل 6: پلانکهای روی توپهای بوسو

فصل7: پلانکهای با توپ مدیسین 

فصل8: پلانک با وزنه های آزاد

فصل9: پلانکهای پلایومتریک

فصل 10: پلانکهای با دیسکهای گلایدینگ

فصل 11: پلانکهای معکوس

فصل 12: پلانکهای کششی

فصل 13: پلانکهای با تاثیر بیشتر....

اصطلاحات تمرینها

با کتاب نهایتِ تنهاسب اندام با تمرینات پلانک با روش تمرینی خود دارای یک کُر (میان تنه) قوی شوید!

اجرا و پشتیبانی: NikaIT