چاپ ششم کتاب تغذیه کامل ورزشی نوشته فردریک هتفیلد با ترجمه روبن شاهوردیان منتشر و در اختیار علاقمندان محترم قرار دارد. تلفن سفارش 77525682 انتشارات علم و حرکت

چاپ ششم کتاب تغذیه کامل ورزشی نوشته فردریک هتفیلد با ترجمه روبن شاهوردیان منتشر و در اختیار علاقمندان محترم قرار دارد. تلفن سفارش 77525682 انتشارات علم و حرکت

اجرا و پشتیبانی: NikaIT