کتابهای سایر همکاران
هوش مصنوعی در تحلیل عملکرد ورزشی

هوش مصنوعی در تحلیل عملکرد ورزشی

300,000 تومان
بیشتر ...
فعالیتها و بازیهای کم هزینه ساده برای یادگیری حسی - حرکتی

فعالیتها و بازیهای کم هزینه ساده برای یادگیری حسی - حرکتی

200,000 تومان
بیشتر ...
آموزش تنیس

آموزش تنیس

95,000 تومان
بیشتر ...
تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی

150,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی (ویرایش سوم) چ12

رشد حرکتی (ویرایش سوم) چ12

185,000 تومان
بیشتر ...
تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران

تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران

245,000 تومان
بیشتر ...
رشد حرکتی انسان (ویرایش هشتم)

رشد حرکتی انسان (ویرایش هشتم)

310,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

150,000 تومان
بیشتر ...
فنون مبارزه (کیوکوشین)

فنون مبارزه (کیوکوشین)

135,000 تومان
بیشتر ...
هاتا یوگا - یوگای کامل بدنی (همراه با CD)

هاتا یوگا - یوگای کامل بدنی (همراه با CD)

195,000 تومان
بیشتر ...
بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

بهداشت ورزش (دکتر برومند و همکاران)

0 تومان
بیشتر ...
ضعف های عضلانی و 1000 تمرین حرکت اصلاحی (فرحناز حیدری)

ضعف های عضلانی و 1000 تمرین حرکت اصلاحی (فرحناز حیدری)

120,000 تومان
بیشتر ...
مدیریت ایمنی استادیومهای ورزشی (دکتر رضوی و همکاران)

مدیریت ایمنی استادیومهای ورزشی (دکتر رضوی و همکاران)

100,000 تومان
بیشتر ...
نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش (دکتر همتی و همکاران)

105,000 تومان
بیشتر ...
نظارت و ارزشیابی در ورزش (دکتر عیدی و همکاران)

نظارت و ارزشیابی در ورزش (دکتر عیدی و همکاران)

150,000 تومان
بیشتر ...
حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)

حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)

450,000 تومان
بیشتر ...

1 2 
<< < > >>
اجرا و پشتیبانی: NikaIT